Programme Schedule

  • Sandhya Namaskaram, Ramsho (Vespers) – 06:00 PM
  • Shyana Namaskaram, Suthoro (Compline) – 09:00 PM
  • Rathri Namaskaram, Lilyo (Mattins Lauds) – 05:00 AM
  • Prabhatha Namaskaram, Sabro (Prime) – 05:30 AM
  • Moonnam Mani Namaskaram, Thlos Shoyin (Terce) – 10:00 AM
  • Aaram Mani Namaskaram, Sheth Shoyin (Sext) – 12:00 PM
  • Onpatham Mani Namaskaram, Sheen Shoyin (None) – 03:00 PM